[MySQL] Câu lệnh ALTER

By | 16/06/2010

Thay đổi cấu trúc bảng.
Câu lệnh ALTER TABLE được sử dụng để thêm hoặc xoá cột trong một bảng.

ALTER TABLE tên_bảng

ADD tên_cột kiểu_dữ_liệu

ALTER TABLE tên_bảng

DROP COLUMN tên_cột

Lưu ý: Một số hệ CSDL không cho phép việc xoá bỏ cột trong bảng.

Ví dụ: ta có bảng Person như sau:

LastNameFirstNameAddress
PettersenKariStorgt 20

Thêm một cột tên là City vào bảng Person:

ALTER TABLE Person ADD City varchar(30)

kết quả:

LastNameFirstNameAddressCity
PettersenKariStorgt 20

Xoá cột Address:

ALTER TABLE Person DROP COLUMN Address

kết quả:

LastNameFirstNameCity
PettersenKari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *