[MySQL] Câu lệnh JOIN

By | 16/06/2010

Nối kết và khoá
Đôi khi chúng ta phải lấy dữ liệu từ hai bảng cùng một lúc, chúng ta thực hiện một kết nối.

Các bảng trong CSDL có thể quan hệ  ràng buộc với nhau thông qua các khoá. Một khoá chính (primary key)  là  một cột mà trong đó mỗi giá trị của hàng phải là duy nhất. Mục đích của  khoá là kết nối dữ liệu lại với nhau, từ nhiều bảng khác nhau mà không  gây trùng lắp dữ liệu giữa các bảng.

Trong bảng Employees (nhân viên) ở ví dụ dưới đây có cột Employees_ID là khoá chính, bảo đảm rằng không thể có hai dòng nào có trùng Employees_IDEmployees_ID dùng để phân biệt hai nhân viên khi họ trùng tên.

Trong ví dụ dưới đây:

 • Employee_ID là khoá chính của bảng Employees.
 • Prod_ID là khoá chính của bảng Orders.
 • Cột Employeed_ID trong bảng Orders được sử dụng để kết nối với bảngEmployees, chỉ đến nhân viên trong bảng Employees.

Bảng Employees:

Employees_IDName
01Hansen, Ola
02Svendson, Tove
03Svendson, Stephen
04Pettersen, Kari

Bảng Orders:

Prod_IDProductEmployee_ID
234Printer01
657Table03
865Chair03

Kết nối hai bảng với nhau

Chúng ta có thể lấy dữ liệu từ hai bảng bằng cách kết nối chúng, tương tự như sau:

Ví dụ: Tìm xem ai đã đặt hàng sản phẩm và họ đã đặt món hàng gì:

SELECT Employees.Name, Orders.Product

FROM Employees, Orders

WHERE Employees.Employee_ID = Orders.Employee_ID

kết quả trả về:

NameProduct
Hansen, OlaPrinter
Svendson, StephenTable
Svendson, StephenChair

Ví dụ: Tìm xem ai đã đặt hàng máy in:

SELECT Employees.Name

FROM Employees, Orders

WHERE Employees.Employee_ID = Orders.Employee_ID

AND Orders.Product = ‘Printer’

kết quả trả về:

Name
Hansen, Ola

Sử dụng JOIN

Ta có thể sử dụng từ khoá JOIN để kết nối dữ liệu từ hai bảng.

Ví dụ: INNER JOIN

Cú pháp:

SELECT cột_1, cột_2, cột_3

FROM bảng_1

INNER JOIN bảng_2

ON bảng_1.khoá_chính = bảng_2.khoá_ngoại

Ai đã đặt hàng và họ đã đặt món hàng nào:

SELECT Employees.Name, Orders.Product

FROM Employees

INNER JOIN Orders

ON Employees.Employee_ID = Orders.Employee_ID

INNER JOIN trả về tất cả các dòng ở cả hai bảng khi chúng tương ứng với nhau. Nếu có một dòng ở bảng Employees không ứng với dòng nào ở bảng Orders, dòng đó sẽ không được tính.

kết quả trả về:

NameProduct
Hansen, OlaPrinter
Svendson, StephenTable
Svendson, StephenChair

Ví dụ: LEFT JOIN

Cú pháp:

SELECT cột_1, cột_2, cột_3

FROM bảng_1

LEFT JOIN bảng_2

ON bảng_1.khoá_chính = bảng_2.khoá_ngoại

Liệt kê tất cả các nhân viên và món hàng mà họ đặt (nếu có):

SELECT Employees.Name, Orders.Product

FROM Employees

LEFT JOIN Orders

ON Employees.Employee_ID = Orders.Employee_ID

LEFT JOIN trả về tất cả các dòng của bảng thứ nhất (Employees), ngay cả khi các dòng đó không ứng với dòng nào ở bảng thứ hai (Orders). Nếu có một dòng nào ở bảng Employeeskhông ứng với bất cứ dòng nào ở bảng Orders thì dòng đó cũng vẫn được tính.

kết quả trả về:

NameProduct
Hansen, OlaPrinter
Svendson, Tove
Svendson, StephenTable
Svendson, StephenChair
Pettersen, Kari

Ví dụ: RIGHT JOIN

Cú pháp:

SELECT cột_1, cột_2, cột_3

FROM bảng_1

RIGHT JOIN bảng_2

ON bảng_1.khoá_chính = bảng_2.khoá_ngoại

Liệt kê tất cả các mặt hàng được đặt và tên người đặt hàng (nếu có):

SELECT Employees.Name, Orders.Product

FROM Employees

RIGHT JOIN Orders

ON Employees.Employee_ID = Orders.Employee_ID

RIGHT JOIN trả về tất cả các dòng ở bảng thứ hai (Orders), ngay cả khi các dòng đó không ứng với dòng nào ở bảng thứ nhất (Employees). Nếu có một dòng nào ở bảng Orderskhông ứng với bất cứ dòng nào ở bảng Employees thì dòng đó cũng vẫn được tính.

kết quả trả về:

NameProduct
Hansen, OlaPrinter
Svendson, StephenTable
Svendson, StephenChair

Ví dụ: Ai đã đặt hàng máy in:

SELECT Employees.Name

FROM Employees

INNER JOIN Orders

ON Employees.Employee_ID = Orders.Employee_ID

WHERE Orders.Product = ‘Printer’

kết quả trả về:

Name
Hansen, Ola

4 thoughts on “[MySQL] Câu lệnh JOIN

 1. lâm hoa

  thanks you ban nhieu nha. bai viet rat la hay

  Reply
 2. dao ha

  thanks viết rất rõ, gọn nữa
  quên ! ở chỗ SELECT cột 1, côt 2 …. nên ghi chú là các cột muốn show ra màn hình ở cả hai bảng

  Reply
 3. Unsucky

  Moreover, the results obtained from the logistic regression method based on the input pro inflammatory variables were compared with those of the proposed ANN predictor model comparatif viagra generique levitra In 65 of human T ALL patients, oncogenic NOTCH signaling is activated by gain of function mutations in the NOTCH1 gene, resulting in ligand independent and sustained NOTCH1 signaling

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *