[MySQL] Bí danh (AS)

By | 16/06/2010

Với SQL, bí danh có thể được sử dụng cho tên của cột và tên của bảng.

Bí danh cột:

Cú pháp bí danh cột như sau:

SELECT tên_cột AS bí_danh_cột FROM tên_bảng

Bí danh bảng:

Bí danh bảng có cú pháp như sau:

SELECT tên_cột FROM tên_bảng AS bí_danh_bảng

Ví dụ sử dụng bí danh cột:

Ta có bảng Persons như sau:

LastNameFirstNameAddressCity
HansenOlaTimoteivn 10Sandnes
SvendsonToveBorgvn 23Sandnes
PettersenKariStorgt 20Stavanger

Câu lệnh SQL sau:

SELECT LastName AS Họ, FirstName AS Tên

FROM Persons

Sẽ trả về kết quả:

HọTên
HansenOla
SvendsonTove
PettersenKari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *