[MySQL] Toán tử lô-gic AND và OR

By | 16/06/2010

Hai toán tử AND và OR nối hai hoặc nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE lại với nhau.

Toán tử AND sẽ hiển thị 1 dòng nếu TẤT CẢ các điều kiện đều thoả mãn.  Toán tử OR hiển thị một dòng nếu BẤT KỲ điều kiện nào được thoả.


Bảng dữ liệu dùng trong ví dụ

LastNameFirstNameAddressCity
HansenOlaTimoteivn 10Sandnes
SvendsonToveBorgvn 23Sandnes
SvendsonStephenKaivn 18Sandnes

Ví dụ 1

Sử dụng AND để tìm những người có tên là Tove và họ là Svendson:

SELECT * FROM PersonsWHERE FirstName = 'Tove'AND LastName = 'Svendson'

Kết quả trả về:

LastNameFirstNameAddressCity
SvendsonToveBorgvn 23Sandnes

Ví dụ 2

Sử dụng OR để tìm những người có tên là Tove hoặc họ là Svendson:

SELECT * FROM PersonsWHERE firstname = 'Tove'OR lastname = 'Svendson'

Kết quả trả về:

LastNameFirstNameAddressCity
SvendsonToveBorgvn 23Sandnes
SvendsonStephenKaivn 18Sandnes

Ví dụ 3

Bạn cũng có thể sử dụng kết hợp AND và OR cùng với dấu ngoặc đơn để tạo nên các câu truy vấn phức tạp:

SELECT * FROM Persons WHERE(FirstName = 'Tove' OR FirstName = 'Stephen')AND LastName = 'Svendson'

Kết quả trả về:

LastNameFirstNameAddressCity
SvendsonToveBorgvn 23Sandnes
SvendsonStephenKaivn 18Sandnes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *