[MySQL] Câu lệnh DELETE

By | 16/06/2010

Câu lệnh DELETE được dùng để xoá các dòng ra khỏi bảng.

Cú pháp:

DELETE FROM tên_bảng

WHERE tên_cột = giá_trị

Ví dụ: Bảng Person của ta như sau:

LastNameFirstNameAddressCity
NilsenFredKirkegt 56Stavanger
RasmussenNinaStien 12Stavanger

Xoá 1 dòng:

Ta xoá người có tên là Nina Rasmussen:

DELETE FROM Person WHERE LastName = ‘Rasmussen’

Kết quả sau khi xoá:

LastNameFirstNameAddressCity
NilsenFredKirkegt 56Stavanger

Xoá tất cả các dòng:

Đôi khi ta muốn xoá tất cả dữ liệu trong  bảng nhưng vẫn giữ lại bảng cùng với cấu trúc và tất cả các thuộc tính  của bảng, ta có thể dùng câu lệnh:

DELETE FROM table_name

hoặc

DELETE * FROM table_name

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *