[MySQL] Câu lệnh UPDATE

By | 16/06/2010

Câu lệnh UPDATE

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật/sửa đổi dữ liệu đã có trong bảng.

Cú pháp:

UPDATE tên_bảng

SET tên_cột = giá_trị_mới

WHERE tên_cột = giá_trị

Ví dụ: bảng Person của ta như sau:

LastNameFirstNameAddressCity
NilsenFredKirkegt 56Stavanger
RasmussenStorgt 67

Cập nhật 1 cột trên 1 dòng

Giả sử ta muốn bổ xung thêm phần tên cho người có họ là Rasmussen:

UPDATE Person SET FirstName = ‘Nina’

WHERE LastName = ‘Rasmussen’

Ta sẽ có kết quả như sau:

LastNameFirstNameAddressCity
NilsenFredKirkegt 56Stavanger
RasmussenNinaStorgt 67

Cập nhật nhiều cột trên 1 dòng

Bây giờ ta lại muốn đổi tên và địa chỉ:

UPDATE Person

SET Address = ‘Stien 12’, City = ‘Stavanger’

WHERE LastName = ‘Rasmussen’

Kết quả sẽ là:

LastNameFirstNameAddressCity
NilsenFredKirkegt 56Stavanger
RasmussenNinaStien 12Stavanger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *