[MySQL] Câu lệnh INSERT INTO

By | 16/06/2010

Câu lệnh INSERT INTO được dùng để chèn dòng mới vào bảng.

Cú pháp:

INSERT INTO tên_bảng

VALUES (giá_trị_1, giá_trị_2,….)

Bạn cũng có thể chỉ rõ các cột/trường nào cần chèn dữ liệu:

INSERT INTO tên_bảng (cột_1, cột_2,…)

VALUES (giá_trị_1, giá_trị_2,….)

Chèn 1 dòng mới

Ta có bảng Persons như sau:

LastNameFirstNameAddressCity
PettersenKariStorgt 20Stavanger

Câu lệnh SQL sau:

INSERT INTO Persons

VALUES (‘Hetland’, ‘Camilla’, ‘Hagabakka 24’, ‘Sandnes’)

sẽ tạora kết quả trong bảng Persons như sau:

LastNameFirstNameAddressCity
PettersenKariStorgt 20Stavanger
HetlandCamillaHagabakka 24Stavanger

Chèn dữ liệu vào các cột/trường cụ thể

Với bảng Persons như trên, câu lệnh SQL sau:

INSERT INTO Persons (LastName, Address)

VALUES (‘Rasmussen’, ‘Storgt 67’)

Sẽ tạo ra kết quả:

LastNameFirstNameAddressCity
PettersenKariStorgt 20Stavanger
HetlandCamillaHagabakka 24Stavanger
RasmussenStorgt 67

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *