[MySQL] Mệnh đề ORDER BY

By | 16/06/2010

Từ khoá ORDER BY được sử dụng để sắp xếp kết quả trả về.

Sắp xếp các dòng

Mệnh đề ORDER BY được dùng để sắp xếp các dòng.

Ví dụ bảng Orders:

CompanyOrderNumber
Sega3412
ABC Shop5678
W3Schools2312
W3Schools6798

Ví dụ:

Để lấy danh sách các công ty theo thứ tự chữ cái (tăng dần):

SELECT Company, OrderNumber FROM Orders

ORDER BY Company

Kết quả trả về:

CompanyOrderNumber
ABC Shop5678
Sega3412
W3Schools6798
W3Schools2312

Ví dụ:

Lấy danh sách các công ty theo thứ tự chữ cái (tăng dần) và hoá đơn đặt hàng theo thứ tự số tăng dần:

SELECT Company, OrderNumber FROM Orders

ORDER BY Company, OrderNumber

Kết quả trả về:

CompanyOrderNumber
ABC Shop5678
Sega3412
W3Schools2312
W3Schools6798

Ví dụ:

Lấy danh sách các công ty theo thứ tự giảm dần:

SELECT Company, OrderNumber FROM Orders

ORDER BY Company DESC

Kết quả trả về:

CompanyOrderNumber
W3Schools6798
W3Schools2312
Sega3412

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *