Giáo trình mạng máy tính

By | 01/12/2011

Không dõ tác giả, hôm trước làm bài tập môn mạng máy tính nên mò được.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

1.1. MỞ ĐẦU

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.2.1. Lịch sử phát triển

1.2.2. Các yếu tố của mạng máy tính

1.2.2.1. Đường truyền vật lý

1.2.2.2. Kiến trúc mạng máy tính

1.2.3. Phân loại mạng máy tính

1.2.3.1. Theo khoảng cách địa lý

1.2.3.2. Dựa theo kỹ thuật chuyển mạch

1.2.3.3. Phân loại theo kiến trúc mạng

1.3. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI

1.3.1. Kiến trúc phân tầng

1.3.2. Một số khái niệm cơ bản

1.3.3. Mô hình OSI

1.3.3.1. Giới thiệu

1.3.3.2. Chức năng các tầng trong mô hình OSI

1.3.3.3. Các dịch vụ và hàm

1.3.4. Các mô hình chuẩn hoá khác

1.3.4.1. Mô hình TCP/IP

1.3.4.2. Mô hình SNA

1.4. HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG

1.4.1. Đặc điểm quy định chức năng của một hệ điều hành mạng.

1.4.2. Các tiếp cận thiết kế và cài đặt

1.4.3. Các kiểu hệ điều hàng mạng

1.4.3.1. Kiểu ngang hàng (peer-to-peer)

1.4.3.2. Kiểu hệ điều hành mạng có máy chủ (server based network)

1.4.3.3. Mô hình khách/chủ (client/server)

1.4.4. Các chức năng của một hệ điều hành mạng

1.5. KẾT NỐI LIÊN MẠNG

1.5.1. Các tiếp cận

1.5.2. Giao diện kết nối

1.6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG OSI

2.1. TẦNG VẬT LÝ (PHYSICAL)

2.1.1. Vai trò và chức năng của tầng vật lý.

2.1.2. Các chuẩn cho giao diện vật lý

2.2. TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU (DATA LINK)

2.2.1. Vai trò và chức năng của tầng liên kết dữ liệu

2.2.2. Các giao thức của tầng liên kết dữ liệu

2.2.3. Các giao thức hướng ký tự

2.2.4. Các giao thức hướng bit

2.3. TẦNG MẠNG (NETWORK)

2.3.1. Vai trò và chức năng của tầng mạng

2.3.2. Các kỹ thuật chọn đường trong mạng máy tính

2.3.2.1. Tổng quan

2.3.2.2. Các giải thuật tìm đường tối ưu

2.3.3. Tắc nghẽn trong mạng

2.3.4. Giao thức X25 PLP

2.3.5. Công nghệ chuyển mạch nhanh

2.3.5.1. Mạng chuyển mạch khung – Frame Relay (FR)

2.3.5.2. Kỹ thuật ATM

2.3.6. Dịch vụ OSI cho tầng mạng

2.4. TẦNG GIAO VẬN (TRANSPORTATION)

2.4.1. Vai trò và chức năng của tầng Giao vận

2.4.2. Giao thức chuẩn cho tầng Giao vận

2.4.3. Dịch vụ OSI cho tầng Giao vận

2.5. TẦNG PHIÊN (SESSION)

2.5.1. Vai trò và chức năng của tầng Phiên

2.5.2. Dịch vụ OSI cho tầng Phiên

2.5.3. Giao thức chuẩn cho tầng Phiên

2.6. TẦNG TRÌNH DIỄN (PRESENTATION)

2.6.1. Vai trò và chức năng của tầng Trình diễn

2.6.2. Dịch vụ OSI cho tầng Trình diễn

2.6.3. Giao thức chuẩn cho tầng Trình diễn

2.7. TẦNG ỨNG DỤNG (APPLICATION)

2.7.1. Vai trò và chức năng của tầng Ứng dụng

2.7.2. Chuẩn hoá tầng ứng dụng

2.8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 3. MẠNG CỤC BỘ – MẠNG LAN

3.1. ĐẶC TRƯNG MẠNG CỤC BỘ

3.2. KIẾN TRÚC MẠNG CỤC BỘ

3.2.1. Topology

3.2.1.1. Hình sao (star

3.2.1.2. Hình vòng (ring)

3.2.1.3. Dạng đường thẳng (Bus)

3.3.2. Đường truyền vật lý

3.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUY NHẬP ĐƯỜNG TRUYỀN VẬT LÝ

3.3.1. Giới thiệu

3.3.2. Phương pháp CSMA/CD

3.3.3. Phương pháp Token Bus

3.3.4. Phương pháp Token Ring

3.3.5. So sánh các phương pháp

3.4. PHẦN CỨNG VÀ CÁC THIẾT BỊ MẠNG

3.4.1. Thiết bị cấu thành mạng máy tính

3.4.2. Các thiết bị ghép nối mạng

3.5. CÁC CHUẨN LAN

3.5.1. Chuẩn Ethernet

3.5.1.1. 10BASE-5

3.5.1.2. 10BASE-2

3.5.1.3. 10BASE-T

3.5.2. Token Ring

3.5.3. FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

3.5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 4. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MẠNG MÁY TÍNH

4.1. KIỂM SOÁT LỖI

4.1.1. Phương pháp phát hiện lỗi với bít chẵn lẻ

4.1.2. Phương pháp mã sửa sai Hamming

4.1.3. Phương pháp mã dư vòng (CRC)

4.2. ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TẮC NGHẼN

4.2.1. Các khái niệm

4.2.2. Điều khiển lưu lượng theo cơ chế cửa sổ trượt

4.2.3. Điều khiển tắc nghẽn

4.2.3.1. Hiện tượng tắc nghẽn

4.2.3.2. Các giải pháp điều khiển tắc nghẽn

4.3. AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG

4.3.1. Giới thiệu

4.3.2. Các lớp bảo mật trong mạng

4.3.3. Bảo vệ dữ liệu bằng mật mã

4.3.3.1. Quy trình mật mã

4.3.3.2. Phương pháp đổi chỗ

4.3.3.3. Phương pháp thay thế

4.3.3.4. Phương pháp sử dụng chuẩn mật mã (DES)

4.3.3.4. Phương pháp sử dụng khóa công khai (Public key)

4.3.3.5. So sánh các phương pháp mật mã

4.5. Đánh giá hiệu năng mạng

4.5.1. Khái niệm hiệu năng và các độ đo hiệu năng mạng

4.5.2. Tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu năng mạng máy tính

4.5.3. Các phương pháp đánh giá hiệu năng mạng

4.6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 5. TCP/IP VÀ INTERNET

5.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ INTERNET

5.1.1. Lịch sử phát triển của mạng Internet và bộ giao thức TCP/IP

5.1.2. Sự tăng trưởng của Internet

5.2. KIẾN TRÚC MẠNG INTERNET

5.2.1. Mô hình TCP/IP

5.2.2. Họ giao thức TCP/IP

5.3. GIAO THỨC TCP

5.3.1. Giới thiệu

5.3.2. Cấu trúc gói số liệu TCP

5.3.3. Thiết lập và kết thúc kết nối TCP

5.3.3. Điều khiển lưu lượng trong TCP

5.3.3.1. Khởi động chậm

5.3.3.2. Tính thời gian khứ hồi một cách thông minh

5.3.3.3. Tránh tắc nghẽn

5.3.4. Giao thức UDP (User Datagram protocol)

5.4. GIAO THỨC LIÊN MẠNG IP

5.4.1. Giới thiệu

5.4.2. Cấu trúc gói số liệu IP

5.4.3. Các lớp địa chỉ IP

5.4.4. Các bước thực hiện của giao thức IP

5.5. PHÂN CHIA MẠNG CON

5.6. ĐỊA CHỈ IPV6

5.7. INTRANET VÀ INTERNET

5.8. MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRÊN INTERNET

5.9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 TẢI VỀ

Giao_trinh_mang_may_tinh.rar - 1.69 MB: http://enjoydownloading.com/mbcl7y4g0z35/Giao_trinh_mang_may_tinh.rar.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *