Tag Archives: lap trinh

[MySQL] GROUP BY và HAVING

Các hàm tập hợp (ví dụ như SUM) thông thường cần thêm chức năng của mệnh đề GROUP BY. GROUP BY… Mệnh đề GROUP BY…được thêm vào SQL bởi vì các hàm tập hợp (như SUM)  trả về một tập hợp của các giá trị trong cột mỗi khi chúng được gọi, và  nếu không có GROUP… Read More »

[MySQL] Câu lệnh SELECT

Câu  lệnh SELECT được dùng để truy xuất dữ liệu từ một bảng. Kết quả trả về  dưới dạng bảng được lưu trong 1 bảng, gọi là bảng kết quả – result  table (còn được gọi là tập kết quả – result set).

[MYSQL] Giới thiệu về MYSQL

SQL là chuẩn ngôn ngữ ANSI để truy cập CSDL. SQL là gì? * SQL là viết tắt của Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc. * SQL cho phép bạn truy cập vào CSDL. * SQL là một chuẩn ngôn ngữ của ANSI. * SQL có thể thực thi các câu… Read More »