Tag Archives: lap trinh

[MySQL] Toán tử lô-gic AND và OR

Hai toán tử AND và OR nối hai hoặc nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE lại với nhau. Toán tử AND sẽ hiển thị 1 dòng nếu TẤT CẢ các điều kiện đều thoả mãn.  Toán tử OR hiển thị một dòng nếu BẤT KỲ điều kiện nào được thoả.