Tag Archives: ebook

Giáo trình mạng máy tính

Không dõ tác giả, hôm trước làm bài tập môn mạng máy tính nên mò được. MỤC LỤC CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH 1.1. MỞ ĐẦU 1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1. Lịch sử phát triển 1.2.2. Các yếu tố của mạng máy tính 1.2.2.1. Đường truyền vật lý 1.2.2.2. Kiến trúc… Read More »