Bỏ dấu tiếng việt trong C++

By | 13/05/2018

Bắt nguồn từ bài viết này, nay mình có việc phải bỏ dấu tiếng Việt trong C++ nên share  thêm đoạn code bỏ dấu tiếng Việt vẫn là sử dụng hình thức replace.

Chú ý: Để biên dịch được đoạn code dưới đây, bạn cần trình biên dịch hỗ trợ C++ 11 trở lên. Đoạn code dưới đây được test với trình biên dịch Visual Studio 2017

Bỏ dấu tiếng Việt trong C++

std::wstring RemoveVietnameseTone(const std::wstring& text) {
 std::wstring result(text);
 result = std::regex_replace(result, std::wregex(L"à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ|/g"), L"a");
 result = std::regex_replace(result, std::wregex(L"À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ|/g"), L"A");
 result = std::regex_replace(result, std::wregex(L"è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ|/g"), L"e");
 result = std::regex_replace(result, std::wregex(L"È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ|/g"), L"E");
 result = std::regex_replace(result, std::wregex(L"ì|í|ị|ỉ|ĩ|/g"), L"i");
 result = std::regex_replace(result, std::wregex(L"Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ|/g"), L"I");
 result = std::regex_replace(result, std::wregex(L"ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ|/g"), L"o");
 result = std::regex_replace(result, std::wregex(L"Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ|/g"), L"O");
 result = std::regex_replace(result, std::wregex(L"ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ|/g"), L"u");
 result = std::regex_replace(result, std::wregex(L"Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ|/g"), L"U");
 result = std::regex_replace(result, std::wregex(L"ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ|/g"), L"y");
 result = std::regex_replace(result, std::wregex(L"Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ|/g"), L"y");
 result = std::regex_replace(result, std::wregex(L"đ"), L"d");
 result = std::regex_replace(result, std::wregex(L"Đ"), L"D");
 return result;
}

Download:
remove_vietnamese_tone_main.cc

Hy vọng sẽ giúp ích được cho nhiều người.

Nếu đoạn mã trên có bug hoặc có thể cải thiện, hãy comment xuống dưới giúp mình, xin cảm ơn.

One thought on “Bỏ dấu tiếng việt trong C++

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *